organizer's cover photo
organizer's avatar

گروه آموزشی پورسینا

آزمون های زیست شناسی گروه آموزشی پورسینا بیش از دوسال است که در سطح کشور برگزار می شود. بهترین طراحان کشور سوالات آزمون ها را طراحی می کنند.